Submitted by: muyar   Date: 19-10-2017 06:50
Zarflar

 

ADVERBS /ZARFLAR

İsimleri niteleyen kelimelere Sıfat, fiilleri niteleyen kelimelere Zarf denir. Zarflar genelliklesıfatların sonlarınaly” ekleyerek elde edilirler. Aynı sıfatlarda olduğu gibi zarflarında düzenli – düzensiz halleri vardır. Bu yakın ilgilerinden dolayı sıfatlar ile zarfları beraber çalışmak daha uygun olacaktır.

Sıfatlar hakkında daha ayrıntılı bilgi için:

Sıfatlarda kıyaslama (Comperatives) için TIKLAYINIZ !!!    
Sıfatlarda en üstünlük derecesi (Superlatives) için TIKLAYINIZ!!! 
Düzensiz sıfatlar (irregular adjectives) için TIKLAYINIZ!!!

Adjectives                                                  Adverbs
bad (kötü)                   --------------              badly         (kötü bir şekilde) 
slow (yavaş)               --------------              slowly        (yavaşça, yavaş bir şekilde)   
quick (çabuk)              --------------              quickly      (çabukca, çabuk bir şekilde)   
cheap (ucuz)               --------------             cheaply     (ucuz bir şekilde)     
careless (dikkatsiz)     --------------             carelessly  (dikkatsizce, dikkatsiz bir şekilde)
wise (geniş)                --------------             wisely         (geniş bir şekilde, genişçe)
regular (düzenli)         --------------             regularly     (düzenli bir şekilde) 
beautiful (güzel)         --------------             beautifuly    (güzelce, güzel güzel, güzel bir şekilde)
happy (mutlu)             --------------             happily        (mutlu bir şekilde)      

He is a slow football player. O yavaş bir futbolcudur. 
           adjective      noun
Bu cümlede sıfat olan "slowyavaş" kelimesi bir ismi, "football player" kelimesini nitelemektedir. (- Nasıl oyuncu? — Yavaş oyuncu)

Ali speaks slowly. Ali yavaş yavaş konuşur.
        verb    adverb
Bu cümlede ise "slowyavaş" sıfatı sonuna "ly" alarak zarf olmuş ve "slowlyyavaş yavaş, yavaş bir şekilde, yavaşca" anlamlarında kullanılmıştır ve zarf olarak da "speakkonuşmak" fiilini netelemektedir. (- Nasıl konuşmak? — Yavaş yavaş konuşmak)

Ahmet is a happy man. Ahmet mutlu bir adamdır.
                    adjective noun                  sıfat           isim
He looks happily. O mutlu görünüyor.
        verb    adverb           zarf          fiil
Bazı zarflar değişmez aynen sıfat olarak yazıldığı gibi kullanılırlar, yani sıfatlara “ly” eklenerek yapılmazlar. Bunlara “irregular adverbs” düzensiz zarflar da diyebiliriz. Burada verilenler düzensiz zarflarin tamamı değil ancak en sık kullanılanlardır :

      Adjectives                         Adverbs
      fast         --------------         fast                 (hızlı)
      hard       --------------          hard                (zor, güç)
      late         --------------         late                  (geç)
      next        --------------         next                 (sonraki)
      last         --------------         last                   (son)
      early       --------------         early                 (erken)
      high        --------------         high                  (yüksek)
      low         --------------         low                     (alçak)
      near        --------------        near                    (yakın)
      far           --------------        far                        (uzak)
      deep       --------------        deep                    (derin)
      much      --------------        much                   (çok)
      little        --------------         little                     (az)
      direct      --------------        direct                   (doğrudan)
      wrong     --------------        wrong / wrongly   (yanlış)
      enough   --------------        enough                (yeterli)
      pretty      --------------        pretty                   (hoş, tatlı)
      early       --------------        early                    (erken)
      daily       --------------         daily                    (günlük)
      Good      --------------        well                      (iyi, güzel)
      kindly     --------------        kindly                   (nazik)
      straight   --------------        straight                (düz, direk)
     

Zarflarında aynı sıfatlar gibi comperativekıyaslama ve superlativeen üstünlük derecesi vardır.

Sıfatlarda derecelendirme konusunu incelemek için :

Sıfatlarda kıyaslama (Comperatives) için TIKLAYINIZ !!!    
Sıfatlarda en üstünlük derecesi (Superlatives) için TIKLAYINIZ!!! 
Düzensiz sıfatlar (irregular adjectives) için TIKLAYINIZ!!!

Zarlarda derecelendirme yaparken :

  1. Sonu “ly” ile biten zarflarda comperative yaparken “more / less” vesuperlative yapmak için “most /least” kullanılır.
  2. Sonu “ly” ile bitmeyen zarfları comperative yaparken "– er", superlative yaparken ise “- est” kullanılır.
  3. Bunların dışında yine aynı sıfatlarda olduğu gibi comperative ve superlative halleri düzensiz olan zarflar da vardır.

                                                          Positives                         Comperatives                  Superlatives
Sonu “ly” ile bitenler                          carefully                          more carefully                  most carefully
                                                          carefully                          less carefully                    least carefully
                                                          beautifully                       more beautifully               most beautifully
                                                          beautifully                       less beautifully                 least beautifully

Sonu “ly” ile bitmeyenler                   fast                                  faster                               fastest
                                                          loud                                 louder                              loudest


Düzensiz olanlar                               well                                   better                              best
                                                          badly                                worse                              worst
                                                          much                                more                                most

Özel durum :

Konumuzun başında sıfatların sonuna “ly” eklediğimizde zarf olur demiştik. Fakat istisnai bir durum olarak “ly” ile biten sıfatlar da vardır ve bunların “zarf” halleri yoktur. (kindly (nazik bir şekilde) hariç).


lovely, lively, lonely, lowly, likely, elderly, timely, silly

 

Bu sıfatların zarf hallerini kullanmak gerektiğinde, ya bu manatı verecek yakın başka  zarf kullanılır ya da zarf cümleciği şeklinde ifade edilir.

 

— Ali is friendly. Ali cana yakın birisidir.
— He behaves in a friendly way. O  canayakın davranır. (Canayakın bir şekilde bir  davranır)

Birinci cümlede “friendly” sıfattır. (Ali ismini niteliyor)

İkinci cümlede ise aynı kelime zarftır. (Davranmak fiilini niteliyor)

 

What's a likely date for the election? Seçim için muhtemel tarih nedir?
Bu cümlede ise “likely” aslında sıfattır fakat zarf hali olarak “probably” (muhtemel, olası) anlamında kullanılmıştır.

 

Sıfatların çoğu sonlarına “-ly” alarak zarf olurlar ve anlamları sıfat iken taşıdıkları anlama yakın fakat yakın da olsa farklı anlam ifade ederler

 

Örnek :
near kelimesi sıfat olarak “yakın” anlamına gelirken sonuna “ly” alıp zarf olduğunda   nearly “neredeyse” anlamına gelir.

 high kelimesi sıfat olarak “yüksek” anlamına gelirken sonuna “ly” alıp zarf olduğunda   highly  «oldukça», «ziyadesiyle» anlamında kullanılmaktadır. 
Low kelimesi sıfat olarak  “alçak” anlamına gelirken sonuna “ly” alıp zarf olduğunda   lowly alçak(ça) değil «alçak gönüllülükle» anlamına gelir.
Aşağıda bu kelimelerin en sık kullanılanları verilmiştir.

 

high: yüksek - highly: ziyadesiyle 
low: alçak - lowly : tevazuyla 
near: yakın - nearly: neredeyse 
late: geç - lately: son zamanlarda 
hard: zor, güç - hardly: ancak, güç, bela 
direct: direkt, dosdoğru - directly: dobra dobra, açıkça 
warm:sıcak - warmly:samimiyetle 
hot:sıcak - hotly: iştiyakla, canı gönülden 
cool: soğuk - coolly : soğuk davranarak 
cold:soğuk - coldly: samimiyet vermeksizin 
present: hali hazırda - presently: derhal, hemen 
short: kısa - shortly: hemen, özet olarak kısaca 
scarce: nadir, ender - scarcely: zar zor 
bare: çıplak, kıraç - barely: ancak, güç bela 
sure: emin, kesin - surely: kesinlikle, emniyetle


 

 

Comments: (0)

Ratings: