Submitted by: muyar   Date: 03-05-2017 20:21
Zamirler

 

PRONOUNS
(ZAMİRLER)


Zamirler; ismin yerini tutan kelimelerdir. Zamirleri şu başlıklar altında inceleyebiliriz:
 


PERSONEL PRONOUNS
(ŞAHIS ZAMİRLERİ)


I         »»   /ay/ »» »» »» »»   ben

You    »»  /yu/  »» »» »» »»   sen

He      »»  /hi/  »» »» »» »»    o (erkek)

She    »»  /i/   »» »» »» »»     o (bayan)

It        »»  /it/  »» »» »» »»     o (hayvan, eşya)

We     »»  /wi/ »» »» »» »»     biz

You   »»  /yu/  »» »» »» »»    siz

They »»  /dey/ »» »» »» »»    onlar


►Önemli: Personel Pronoun’lar cümlede özne olarak kullanılırlar.

Examples: 

I like coffee.

He plays football.

They are students. etc.


POSSESSIVE ADJECTIVES 
(İYELİK SIFATLARI)


My   »» /may/   »» »» »» »»benim 

Your »» /yor/    »» »» »» »»senin 

His   »» /hiz/    »» »» »» »» onun (erkek) 

Her   »» /hör/   »» »» »» »»onun (bayan) 

Its     »» /its/    »» »» »» »»onun (hayvan, eşya) 

Our   »» /aur/   »» »» »» »»bizim 

Your  »» /yor/   »» »» »» »»sizin 

Their »» /deyr/ »» »» »» »»onların 

Possessive Adjectives’ler iyelik (sahiplik) bildiren sıfatlardır. Sıfatlar bir ismi niteledikleri içinde tek başlarına kullanılmazlar, kendilerinden sonra bir isim (noun) ile birlikte kullanılırlar. 

Examples

This is my pencil.

It is your car.

His name is Ali. etc.
 


POSSESSIVE PRONOUNS 
(İYELİK ZAMIRLER)


Mine    »» /mayn/     »» »» »» »»  benimki(si)

Yours  »» /yours/     »» »» »» »»  seninki(si)

His      »» /hiz/         »» »» »» »»  onunki(si)

Hers    »» /hörs/      »» »» »» »»   onunki(si)

Its ------------------------

Ours   »» /aurs/       »» »» »» »»: bizimki(si)

Yours »» /yors/        »» »» »» »»sizinki(si)

Theirs »» /deyrs/      »» »» »» »»onlarınki(si) 

Possessive Pronouns’lar iyelik (sahiplik) bildiren zamirlerdir ve tek başlarna kullanılırlar. Yani Possessive Adjectives’ler gibi kendilerinden sonra bir isim almazlar.

Examples

This car is yours. (DOĞRU)

This car is yours car. (YANLIŞ


This pencil is mine. (DOĞRU)

This pencil is mine pencil. (YANLIŞ) etc.
 


OBJECT PRONOUNS 
(NESNE ZAMİRLER)


Me   »»  /mi/      »» »» »» »»bana, beni 

You  »»  /yu/      »» »» »» »»seni, sana 

Him  »»  /him/    »» »» »» »»onu, ona (erkek) 

Her   »»  /hör/     »» »» »» »»onu, ona (bayan) 

It      »»  /it/         »» »» »» »»onu, ona (hayvan, eşya) 

Us     »»  /as/      »» »» »» »» bizi, bize 

You   »»  /yu/      »» »» »» »»sizi, size 

Them »»  /dem/  »» »» »» »»onlar, onlara 

Önemli: Object Pronouns’lar cümlede nesne durumunda kullanılırlar. 

Examples

-Do you see Ahmet? 

-No, I don’t see him.
 


REFLEXIVE PRONOUNS 
(DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER)


Myself        »»   /mayself/    »» »» »» »»  ben kendim(i) (ben kendi kendime)

Yourself     »»   /yorself/      »» »» »» »»  sen kendin(i) (sen kendi kendine)

Himself      »»   /himself/    »» »» »» »»  o kendi(ni) (o kendi kendine) 

Herself       »»   /hörself/      »» »» »» »»  o kendi(ni) (o kendi kendine)

Itself          »»   /itself/         »» »» »» »»   o kendi(ni) (o kendi kendine) 

Ourselves  »»   /aurselves/  »» »» »» »»   biz kendimiz(i) (biz kendi kendimize)

Yourselves »»  /yorselves/   »» »» »» »»   siz kendiniz(i) (siz kendi kendinize)

Themselves»»  /demselves/ »» »» »» »»   onlar kendilerin(i) (onlar kendi kendilerine) 

Examples:

Cümlede özne ile nesnenin aynı kişi ya da aynı şey olduğunu bildirirler. 

He hurt himself. (Kendini incitti)

She hurt herself. etc. 

by” ile kullanıldığında tek başına, yardım almadan anlamına gelir. 


I always do my homework by myself

(Ödevimi daima kendi kendime yaparım)


Cümlede özneyi veya nesneyi vurgulamak (bizzat kendisi anlamında) için kullanılır. 

The teacher herself said that she liked me. 

(Öğretmen beni sevdiğini bizzat kendisi söyledi)

 

Comments: (0)

No comments yet

Ratings: